• آموزش
 • نحوه انجام تست نشتی و انواع آن

نحوه انجام تست نشتی و انواع آن

هر ﻗﻄﻌﻪ اﯼ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪﻩ از ﮔﺎز ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻊ درون ﺁن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻧﺸﺘﯽ دارد ﮐﻪ از ﻋﺪم ﺧﺮوج ﺳﻴﺎل از ﺁن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﻢ. ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ وﺟﻮد ﻣﺠﺮاﯼ ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﻴﺎل ﺑﺠﺰ از ﻣﺴﻴﺮهای ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪﻩ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻟﻬﺬا ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺖ ﻣﺠﺎز ﻣﻴﺒﺎﺷﻴﻢ.

ﺗﺴﺖ ﻧﺸﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﺖ در ﻓﺸﺎر ﻳﺎ ﺧﻼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ های ﺗﺴﺖ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر و ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺳﻴﺎﻻت (ﻣﺎﻳﻊ و ﮔﺎز) ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ در اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻣﻘﺪار ﻧﺸﺘﯽ ﻗﻄﻌﻪ را اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻳﻦ دستگاهها در ﮐﺎرﺑﺮدهﺎﯼ ﺗﺴﺖ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهی و ﻳﺎ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ و ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﯽ از ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺘﯽ ها و روش های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﺨﻴﺺ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ .

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ درﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﻓﻴﮑﺴﭽﺮ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﺧﺎص ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻓﻴﮑﺴﭽﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻓﺬ ورود و ﺧﺮوج هﻮا ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ را ﻣﺴﺪود ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻃﺮاﺣﯽ اﻳﻦ ﻓﻴﮑﺴﭽﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس اﺳﺖ زﻳﺮا در اﺛﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ کاهش ﻓﺸﺎر و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﻼم وﺟﻮد ﻧﺸﺘﯽ در ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎﻟﻢ ﮔﺮدد.

دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ ﺗﺴﺖ ﻧﺸﺘﯽ میدیا ماشین اﻣﮑﺎن ﺗﺴﺖ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ ﻗﻄﻌﺎت را دارﻧﺪ. از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ همچون:

 • ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﺳﻴﻠﻨﺪر، ﺑﻠﻮﮎ ﺳﻴﻠﻨﺪر، ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺁب ﺳﺮﺳﻴﻠﻨﺪر
 • ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮﻣﺰﯼ ﭼﻮن ﻟﻮﻟﻪ ها، ﮐﺎﻟﻴﭙﺮ، ﻣﺴﺘﺮ ﺳﻴﻠﻨﺪر و ﻏﻴﺮﻩ
 • رادﻳﺎﺗﻮر، ﺷﻴﻠﻨﮓ ﺁب، ﭘﻤﭗ ﺁب
 • ﺟﻌﺒﻪ ﻓﺮﻣﺎن هیدروﻟﻴﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ، ﮔﻴﺮﺑﮑﺲ
 • رﻳﻨﮓ و ﺗﻴﻮپ ﭼﺮخ
 • ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻄﻌﺎت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻄﻌﺎت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﯼ دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز و ﮔﺎز ﺳﻮز

 هوا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻴﺎل ﺗﺴﺖ ﻧﺸﺘﯽ :

هنگاﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺘﯽ از ﻗﻄﻌﻪ ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد دارد، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻴﺎل در ﺟﺮﻳﺎن در ﻗﻄﻌﻪ، ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺘﯽ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﺸﺎر هوا ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑـﺮاﯼ ﺗﺴﺖ ﻧﺸﺘﯽ ﻳــﮏ ﻗﻄﻌــﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از هر ﺳﻴﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد و اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺴﺖ ﻧﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﻴﺎل دﻟﺨﻮاﻩ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد.

 دﻻﻳﻞ ﻋﻤﺪﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از هوا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻴﺎل ﺗﺴﺖ، در دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ ﺗﺴﺖ ﻧﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

1- اﺳﺘﻔﺎدﻩ از هوا ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﻳﺴﮑﻮزﻳﺘﻪ و داﻧﺴﻴﺘﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮﯼ زﻳﺎد اﻣﮑﺎن ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن درزهﺎﯼ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮏ را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در اﻳﻦ هﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁب ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﮐﺸﺶ ﺳﻄﺤﯽ درزهﺎﯼ ﻣﻴﮑﺮوﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

2- هوا ارزان و همواره در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ و ﻟﺬا در ﺗﺴﺖ های ﺗﮑﺮارﯼ و در ﺧﻂ های ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ارزان و داﺋﻢ از ﺁن وﺟﻮد دارد.

3- ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب هوا ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺎزهاﯼ ﮐﺎﻣﻞ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﻴﺰان اﻓﺖ ﻓﺸﺎر را ﺑﻪ دﺑﯽ ﻧﺸﺘﯽ هوا ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻤﻮد.

در ﺑﺴﻴﺎرﯼ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد هاﯼ ﺗﺴﺖ، ﺳﺨﻦ از دﺑﯽ ﻧﺸﺘﯽ ﻣﺠﺎز ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان دﺑﯽ ﻧﺸﺘﯽ را ﺑﻪ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺠﺎز ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮد.

4- در ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺸﮏ ﻣﺎﻧﺪن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاﯼ ﺗﺴﺖ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻴﺎل، ﻳﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ ﺑﺮاﯼ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاهد ﺷﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺮﻣﺰ).

5- در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻣﮑﺎن اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎﻻ و ﺣﺬف ﺧﻄﺎﯼ اﭘﺮاﺗﻮرﯼ وﺟﻮد دارد.

6- اﻣﮑﺎن اﺟﺮاﯼ ﺗﺴﺖ ﺳﻴﮑﻞ ﮐﻮﺗﺎﻩ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﺗﺴﺖ در ﺁن وﺟﻮد دارد.

7- ﺳﻨﺴﻮرهاﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ارزان و در دﺳﺘﺮس هﺴﺘﻨﺪ.

 ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎههاﯼ ﺗﺴﺖ ﻧﺸﺘﯽ :

1-  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻓﻴﮑﺴﭽﺮ و ﮐﻠﻤﭗ ها ﺑﺮاﯼ ﻗﻄﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺎر ﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﻤﻮد، ﻟﺬا ﻃﺮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻠﻤﭗ ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر و ﻋﺪم ﻧﺸﺘﯽ از ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ اهمیت زﻳﺎدﯼ را دارد.

2- ﺑﺨﺶ هاﻳﯽ از ﻣﺪار ﻓﻴﮑﺴﭽﺮ ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺸﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎرﯼ از ﻧﺸﺘﯽ ﻃﺮح و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد.

3- زﻣﺎن ﺁراﻣﺶ Settling Time در ﺗﺴﺖ ﻧﺸﺘﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﮐﻢ ﺑﻮدن اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن اﻏﺘﺸﺎش درﺳﻨﺴﻮرها و ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺸﺘﯽ ﺑﺼﻮرت ﺧﻄﺎ و زﻳﺎد ﺑﻮدن ﺁن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﺗﺴﺖ ﺧﻮاهد ﺷﺪ.

4- ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﮐﻪ دﻣﺎﯼ هوای ورودﯼ دﺳﺘﮕﺎﻩ و دﻣﺎﯼ ورودﯼ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻣﺪن ﻳﮏ ﻓﻠﻮﯼ هﻮاﯼ ﻣﺠﺎزﯼ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮐﺎهش ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎﯼ هﻮاﯼ داﺧﻞ ﻗﻄﻌﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺎ در ﺗﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

5- ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻠﻨﮓ ها و ﻓﻴﮑﺴﭽﺮ هﺎﯼ ﺗﺴﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﻠﺐ و ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت هرﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺖ اﻣﮑﺎن اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺸﺎر و ﺧﻄﺎ در ﺗﺴﺖ وﺟﻮد دارد.

 اﻧﻮاع روش هاﯼ ﺗﺴﺖ :

 اﻟﻒ) روش ﺗﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ(Mass Flow Meter):

در اﻳﻦ روش، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻳﮏ ﻣﺪار ﻧﻴﻮﻣﺎﺗﻴﮑﯽ، ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻪ در ﮐﻠﻤﭗ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﻩ هوا ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد. در ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﺖ، دﺑﯽ هوای ﻋﺒﻮرﯼ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭘﺮ ﺷﺪن ﻗﻄﻌﻪ و رﺳﻴﺪن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل، ﻧﺒﺎﻳﺪ هیچ ﺟﺮﻳﺎن هوایی از داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ.

هرﮔﺎﻩ ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ، ﺟﺮﻳﺎﻧﯽ را در ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﺖ، اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﻟﺰوﻣﺎ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺸﺘﯽ هوا از داﺧﻞ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.

روش تست با استفاده از فلومتر

              ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮﺷﺪﻥ ﻗﻄﻌﻪ                                ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﺸﺘﯽ                                          ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮﺷﺪﻥ ﻗﻄﻌﻪ            وجود دبی در حالت قطعه دارای نشتی

 

 در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ دﺑﯽ ﻧﺸﺘﯽ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻ" اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺣﺴﺐ cc/min و ﻳﺎ lit/hr ﻧﻤﺎﻳﺶ دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 ﻣﺰاﻳﺎﯼ اﻳﻦ روش :

 • ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮار و ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺸﺘﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﻣﯽ ﺷﻮد
 • ﻗﺒﻮل ﻳﺎ رد ﻣﺤﺪودﻩ هﺎﯼ ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻳﮏ ﻣﮑﺎﻧﻴﺰم ﮐﺎﻣﻼ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد.
 • اﺟﺰا ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
 • اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺸﺎر ورودﯼ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺎدﯼ ﻧﺪارد، هﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان، ﻓﺸﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺗﻮﺳﻂ رﮔﻼﺗﻮر ﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻤﻮد.
 • ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن اﺳﺖ.

 ﻣﻌﺎﻳﺐ

 • اﻳﻦ روش ﻓﻘﻂ ﻗﻄﻌﻪ داراﯼ ﻧﺸﺘﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺤﻞ ﺁن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
 • ﺑﺮاﯼ ﻧﺸﺘﯽ هﺎﯼ ﮐﻤﺘﺮ از 1cc/min ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﺳﻨﺴﻮرهاﯼ ﻓﻠﻮ داراﯼ رﻧﺞ ﻋﻤﻠﮑﺮدﯼ ﻣﺤﺪودﯼ هﺴﺘﻨﺪ.
 • ﺗﻔﺎوت دﻣﺎﯼ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﺖ و هواﯼ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮏ ﺟﺮﻳﺎن وزﺷﯽ را اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﻟﺬا ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ دﻣﺎﺋﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ هوای وزﺷﯽ (هوای ﺳﺎﻟﻦ) داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻳﻌﻨﯽ هوای اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻳﮏ ﮐﻮﻟﺮ (ﻳﺎ هیتر) ﺑﻪ دﻣﺎﯼ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﺖ ﺑﺮﺳﺪ.

ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎﺗﻴﮏ ﺗﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ

ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎﺗﻴﮏ ﺗﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ

 

 

 ب) ﺗﺴﺖ ﺑﺎ روش اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻄﻠﻖ (Pressure Decay):

 در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﻌﻪ در ﻳﮏ ﻣﺪار ﻧﻴﻮﻣﺎﺗﻴﮑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر هوا ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻗﻄﻌﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.

ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮ ﺷﺪن ﻗﻄﻌﻪ از ﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﺎﻧﯽ و ﻳﺎ ﻣﺸﺎهده ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺷﻴﺮهﺎﯼ ﺟﺮﻳﺎن دهﻨﺪﻩ هوا ﺑﻪ داﺧﻞ ﻗﻄﻌﻪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻟﻮﻟﻪ، ﻗﻄﻌﻪ و ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺸﺎر ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ روﯼ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﻨﺰوﯼ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد.

 ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر اﻋﻤﺎل ﺷﺪﻩ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﭘﺎﻳﺪار ﻗﺮار ﮔﻴﺮد Settling time ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.

ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻘﺪار ﻓﺸﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ و اﻓﺖ ﺁن در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺸﺎهدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﻴﺐ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺎ واﺣﺪ Pascal/Sec ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﻧﺸﺘﯽ ﻗﻄﻌﻪ ﺧﻮاهد ﺑﻮد.

 ﻣﺰاﻳﺎﯼ اﻳﻦ روش: 

 • رد ﻳﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد.
 • ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻳﮏ ﻣﮑﺎﻧﻴﺰم ﮐﺎﻣﻼ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد. 
 • ﺑﺮاﯼ ﻋﻤﻮم ﻧﺸﺘﯽ های ﺑﺎ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻳﻦ روش اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد. 
 • ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻨﺴﻮرهﺎﯼ ارزان، اﻳﻦ روش ﺑﺴﻴﺎر اﻗﺘﺼﺎدﯼ و ارزان ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد. 
 • اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺸﺎر ورودﯼ ﺧﻴﻠﯽ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺪارد هر ﭼﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺸﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺗﻮﺳﻂ رﮔﻼﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻤﻮد.
 • اﻣﮑﺎن اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎﻻ و ﺣﺬف ﺧﻄﺎﯼ اﭘﺮاﺗﻮرﯼ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد.

 ﻣﻌﺎﻳﺐ : 

 • ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. 
 • ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻨﺴﻮرهاﯼ ﻓﺸﺎر در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن هوا ﻟﺰوﻣﺎ ﺳﻨﺴﻮر اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮐﺎرﮐﺮد در رﻧﺞ ﻓﺸﺎر ﺗﺴﺖ را دارا ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺗﺴﺖ در ﻓﺸﺎر 500mbar اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد، ﺳﻨﺴﻮر اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﻤﻞ 5bar را دارا ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺣﺪ دﻗﺖ ﻣﻌﻤﻮل اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻨﺴﻮر هادر ﺣﺪود 0.5% FS هستند ﻟﺬا ﺣﺪ دﻗﺖ اﻳﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاهد ﺑﻮد ﺑﺎ 0.005*5000=25 mbar و اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺸﺎر (اﻓﺖ ﻓﺸﺎر) ﺧﻴﻠﯽ ﮐﻢ را ﻧﺪارد.

ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎﺗﻴﮏ ﺗﺴﺖ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻄﻠﻖ
ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎﺗﻴﮏ ﺗﺴﺖ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻄﻠﻖ

 

 ج) ﺗﺴﺖ ﺑﺎ روش اﻓﺖ ﻓﺸﺎر دﻳﻔﺮاﻧﺴیلی(Pressure Differential):

 ﺑﺮاﯼ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﻗﺖ در روش ﻓﻮق، روش اﻓﺖ ﻓﺸﺎر دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﯽ اﺑﺪاع ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. در اﻳﻦ روش ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﻦ دو ﺣﺠﻢ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﺣﺠﻢ اول همان ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﺖ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺁن را اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﮐﻨﻴﻢ و ﺣﺠﻢ دوم ﺣﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻳﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺮﺟﻊ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد. 

هر دو ﺣﺠﻢ همزﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﺴﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﺮﺟﻊ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﯼ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺴﺖ و ﺑﺪون ﻧﺸﺘﯽ، ﭘﺲ از ﭘﺮ ﺷﺪن دو ﻣﺤﻔﻈﻪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﻴﺮهاﯼ اﻧﺘﻘﺎل هوا، دو ﻣﺤﻔﻈﻪ (ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ) همﻓﺸﺎر ﺧﻮاهند ﺷﺪ.

شیرهای راﺑﻂ، از ﺟﺮﻳﺎن هوا ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در هنگام اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺸﺎر دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﻣﺨﺰن اﺗﺼﺎل دارد ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺎوت ﻓﺸﺎر ﺑﻴﻦ ﺁن دو را اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻓﺸﺎر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﻓﺖ در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ همان اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد. ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺸﺎر دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﯽ، ﻣﻌﻤﻮﻻ رﻧﺞ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﯽ ﭘﺎﺋﻴﻨﯽ دارﻧﺪ ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ( 20 mbar اﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر اﺳﺘﺎﺗﻴﮏ در هر ﻃﺮف را ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺎﻻ (ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﻻﯼ ( 100 bar را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻟﺬا اﻳﻦ ﻧﻮع اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ (ﺗﺎ ﺣﺪ ( 5 Pascal/Sec ﻣﻴﺰان اﻓﺖ ﻓﺸﺎر را اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﻧﻤﺎﻳﺪ ( ﺗﺎ ﺣﺪ 50 ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ).

ﻣﺰاﻳﺎﯼ اﻳﻦ روش: 

 • ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ اﺳﺖ و ﺑﺮاﯼ ﻧﺸﺘﯽ هﺎﯼ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. 
 • ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ ﻳﮑﯽ از دو ﻗﻄﻌﻪ، در ﺟﺎﯼ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺴﺖ و دﻳﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
 • ﺗﺴﺖ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر هﺎﯼ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

 ﻣﻌﺎﻳﺐ : 

 • ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺘﯽ ﻧﺸﺎن دادﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. 
 • ﻧﺴﺒﺘﺎ روش ﮔﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺳﻨﺴﻮرهﺎﯼ وﻳﮋﻩ در ﺁن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. 
ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎﺗﻴﮏ ﻓﺸﺎر دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﯽ
ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎﺗﻴﮏ ﻓﺸﺎر دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﯽ

 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ ﺗﺴﺖ ﻧﺸﺘﯽ : 

                 
  ﻣﺸﺨــــــﺼﻪ   واﺣــﺪ ﮔﺮوﻩ A ﮔﺮوﻩ B     ﮔﺮوﻩ C
               
ﻓﺸﺎر ﺗﺴﺖ   bar 0.2~6 0.2~6     0.2~6
دﺑﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ((3   lit/min 50 50     50
دﻗﺖ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ   --- 50 Pa/s 1 Pa/s   0.4 cc/min
دﻗﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺎر ﺗﺴﺖ (1)   % 1.5 1.5     1.5
زﻣﺎن ﭘﺮ ﺷﺪن ﻗﻄﻌﻪ (2)   sec 1~100 1~100     1~100
زﻣﺎن ﺁراﻣﺶ ﻗﻄﻌﻪ (2)   sec 1~100 1~100     1~100
زﻣﺎن ﺗﺴﺖ  (2)   sec 5~100 5~100     5~100
ﺗﻌﺪاد ﮐﻼس های ﺗﺴﺖ   ---   A-B-C-Reject    
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺮ   liter         0.3~5
ﻧﻮع ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ   --- or Computer Controller   PLC
ﻓﺸﺎرﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻂ   bar 2 اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺸﺎر ﺗﺴﺖ  

 

ﮔﺮوﻩ : A ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ

ﮔﺮوﻩ : B ﻓﺸﺎر ﻣﻄﻠﻖ

ﮔﺮوﻩ : C ﻓﺸﺎر دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﯽ

(1) در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎدﻩ از رﮔﻼﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺑﺎ ﻓﻴﺪﺑﮏ ﻓﺸﺎر. در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎدﻩ از رﮔﻼﺗﻮر دﺳﺘﯽ اﻳﻦ دﻗﺖ %10 ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻣﯽ خواهد ﺑﻮد.

(2)  در ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

(3)  دﺑﯽ های ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﻔﺎرش ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد.

 

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﻠﻤﭗ ﻣﻨﺎﺳﺐ :

 ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻠﻤﭗ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و اهﻤﻴﺖ ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺴﺖ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ. اﮔ ﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻠﻤﭗ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﻓﺸﺎر دروﻧﯽ ﻗﻄﻌﻪ در ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ، هوای ﺧﺮوﺟﯽ از ﺁن ﻗﻄﻌﻪ را ﻣﻌﻴﻮب جلوه خواهد داد و ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﺑرای ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘلف ﮐﻠﻤﭗ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻠﻤﭗ ﺷﺪﻳﺪا واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازﻩ و تعداد قطعات در حال تست می باشد و لذا ﺑﺮاﯼ ﺁن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد.

برای اطلاع از امکانات ساخت و شرایط کلمپ در قطعات مختلف با شرکت تماس بگیرید

اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﮐﻠﻤﭗ در ﺷﮑﻞ های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﮑﻨﻴﮏ های ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻠﻤﭗ ﺑﺮاﯼ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺴﺖ ﻧﺸﺘﯽ رﻳﻨﮓ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻠﻤﭗ ﺑﺮاﯼ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺴﺖ ﻧﺸﺘﯽ رﻳﻨﮓ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ساخت شرکت فرزانکار

 

تماس با ما

تهران، میدان انقلاب، کارگر شمالی، ابتدای فرصت شیرازی، پلاک 18
در شرایط فعلی، میدیا ماشین
هیچ پروژه جدیدی را نمی پذیرد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ما را دنبال کنید

Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
Aparat

درباره ما

میدیا ماشین، افتخار دارد که با استفاده از دانش روز جهان، به ساخت دستگاه ها و ماشین آلات با کیفیت می پردازد

Follow us

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.